Skip to content

Kennsla í skólanum byggir á Aðalnámskrá grunnskóla frá 2013 og skólanámskrá skólans, þar sem gengið er út frá sex grunnþáttum menntunar og eru þeir leiðandi í öllu skólastarfinu. Grunnþættirnir eru; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð,  lýðræði og mannréttindi,  jafnrétti og  sköpun. Þeir eru sýnilegir í starfsháttum skólans, fjölbreyttum kennsluháttum, samskiptum og skólabrag. Starf skólans er skipulagt á faglegan og víðsýnan hátt út frá markmiðum grunnþáttanna, m.a. með hópvinnu, hringekjum, samkennslu árganga, samþættingu námsgreina, lausnarleitarnámi, þemum þvert á skólastarfið, vali, smiðjum og hefðum í skólastarfi.

Sjá nánar: Aðalnámskrá Grunnskóla 2013 https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf

 

Íslenska  1.-4. bekku  5.-7. bekkur

Stærðfræði  1.-4 bekkur  5.-7. bekkur

Heimilisfræði 1.-4.bekkur  5.-7.bekkur

Skólaíþróttir    1.-.4. bekkur    5.-7. bekkur

Sjónlistir  1.-4. bekkur  5.-7. bekkur

Textilmennt   1.-4. bekkur   5.-7. bekkur

Náttúrugreinar 1.-4. bekkur 5.-7. bekkur

Samfélagsgreinar 1.-4. bekkur  5.-7. bekkur

Upplýsinga -og tæknimennt  1.-4. bekkur  5.-7. bekkur

Enska 1.-4. bekkur  5.-7. bekkur

Tónmennt  1.-4. bekkur    5.-7. bekkur